Home วิสัยทัศน์ 96. อายุมากขึ้น ปัญญาควรมากขึ้นด้วย ไม่ใช่แค่มีประสบการณ์มากขึ้น (บุญเกียรติ โชควัฒนา) With age, one should not only just grow experience, one should also grow wisdom. (Boonkiet Chokwatana)