Home ประวัติ
ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – สกุล  :  บุญเกียรติ โชควัฒนา
วัน/เดือน/ปีเกิด  :  1 สิงหาคม 2490
สัญชาติ/เชื้อชาติ  :  ไทย
ศาสนา :   พุทธ
คู่สมรส  :   ทิพาภรณ์ โชควัฒนา (ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลแลบบอราทอรีส์ จำกัด)

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.2515
- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จาก Worcester Polytechnic Institute, Massachusetts, U.S.A.

ปี พ.ศ. 2538
- อบรมหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาคเอกชน รุ่นที่ 8

มีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ.2547
- อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 41/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เกียรติคุณที่ได้รับ

พ.ศ. 2543
- เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1

พ.ศ. 2546
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์เลฌียงดอเนอร์ (Chevalier dans l’Ordre National de la Legion d’Honneur) ของประเทศฝรั่งเศส วันที่ 5 พฤศจิกายน 2546
- ปริญญาบริหารธรุกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันที่ 10 พฤศจิกายน 2546

พ.ศ. 2548
- ปริญญาบริหารธรุกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา วันที่ 6 ธันวาคม 2548

พ.ศ. 2550
- เกียรติบัตร“พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2550 โดยสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2550

พ.ศ. 2552
- ปริญญาบริหารธรุกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร (คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 17 ธันวาคม 2552

พ.ศ. 2562
- รับรางวัลพ่อตังอย่างเเห่งชาติผู้ทรงคุณค่าประจำปี 2562 จัดโดยสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในงานวันรวมใจพ่อ ครั้งที่ 12 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง

ตำแหน่งทางสังคม

- ที่ปรึกษาของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่ปี 2547
- กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตั้งแต่ปี 2552
- ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี 2561
- ฯลฯ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ & กรรมการ บริษัทในเครือสหพัฒน์ (Saha Group) กว่า 20 บริษัท

กิจกรรมทางสังคม

- วิทยากรรับเชิญของสถาบันต่างๆ อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน, ศาลยุติธรรม, กรมการค้าระหว่างประเทศ, กรมส่งเสริมการส่งออก, สำนักงาน ก.พ., สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยหอการค้า, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยเนชั่น, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT), สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, โรงเรียนบ่มเพาะธุรกิจ บีไอเอส (BIS), สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB), สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT), การไฟฟ้านครหลวง, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ฯลฯ โดยเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ, การกำกับดูแลกิจการ, การบริหารการจัดการในภาวะวิกฤติ, Positive Thinking, พลังจิตใต้สำนึก, ฯลฯ
- อาจารย์พิเศษ
- วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2547 – 2548)
- วิชาประเด็นปัญหาทางการจัดการ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2548 - 2556)
- วิชาหลักการคิดและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2550 - 2555)
- วิชากลยุทธ์การประกอบการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาประกอบการ รุ่นที่ 3 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (2551)
- กล่าวแสดงความยินดี และให้ข้อคิดกับบัณฑิต ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเนชั่น ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
- กล่าวให้โอวาทกับนาคที่จะเข้าพิธีอุปสมบท ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ วัดสุทธิวราราม แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
- ฯลฯ