Home วิสัยทัศน์ 85. จุดจบของการเรียนรู้ เกิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นของการที่รู้สึกว่าตัวเองเก่งกว่าผู้อื่น (บุญเกียรติ โชควัฒนา) The end of learning begins when you think that you are smarter than others. (Boonkiet Chokwatana)