Home วิสัยทัศน์ 82. จงสนใจในความสำเร็จของตนที่เกิดขึ้นแล้ว และจงหาวิธีที่จะสำเร็จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างสุจริต (บุญเกียรติ โชควัฒนา) Pay attention to the success that you’ve already achieved, and try to find legitimate means to achieve even more. (Boonkiet Chokwatana)