Home วิสัยทัศน์ 55. คนที่เจริญก้าวหน้าเปรียบเสมือนคนกำลังเดินขึ้นเขา คนที่ตกต่ำเปรียบเสมือนคนกำลังเดินลงเขา ( Mr. Koichi Tsukamoto อดีตประธานบริษัท วาโก้ ประเทศญี่ปุ่น)