Home วิสัยทัศน์ 54. ถ้าประสบความสำเร็จให้ถือว่าเป็นโชค ถ้าประสบความล้มเหลวให้ถือว่าเป็นความบกพร่องของเรา (Mr. Koichi Tsukamoto)