Home วิสัยทัศน์ 9. จงมองผู้ใต้บังคับบัญชาว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถอยู่เสมอ จงหาความสามารถของเขาให้พบ และช่วยทำให้ความสามารถของเขาเปลี่ยนเป็นความสำเร็จ