Home ข่าวสารเเละกิจกรรม วิทยากรบรรยายเรื่อง “เปลี่ยน MINDSET ชีวิตเปลี่ยน ตามแนวพุทธจิตวิทยา” ในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารเรียนรวม โซน A ห้องอริยมรรค A301 – 302 ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาพุทธจิตวิทยา และบุคลากรสายวิศวกรรม จำนวน 40 รูป/คน เข้าฟัง