Home วิสัยทัศน์ 94. ถึงแม้เราจะรู้สึกว่าเราเก่งกว่าคนอื่นในหลายๆ เรื่อง แต่จงระลึกไว้ว่า มีอีกหลายๆ เรื่องที่มีคนอื่นที่เก่งกว่าเรา (บุญเกียรติ โชควัฒนา) Even though you may feel that you are better than others in many respects, bear in mind that others are likely to be better than you in other respects. (Boonkiet Chokwatana)