Home วิสัยทัศน์ 87. ถ่อมตัวได้ แต่ต้องไม่ถ่อมใจ (บุญเกียรติ โชควัฒนา) Be modest in your deeds, not in your heart. (Boonkiet Chokwatana)