Home วิสัยทัศน์ 75. จงมั่นใจว่าตนเองสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรได้ Be confident that you can contribute to the organization.