Home วิสัยทัศน์ 44. คนที่คิดว่าความสำเร็จ ต้องเกิดจากตัวเองเท่านั้น เป็นผู้ที่โหยหาความสำเร็จ หรือยังสำเร็จไม่พอ