Home วิสัยทัศน์ 41. ความสำเร็จที่เกิดจากความพยายามของคนหมู่มาก มักจะยิ่งใหญ่กว่าความสำเร็จที่เกิดจากคน ๆ เดียว